Algemene
Voorwaarden Ruler B.V.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst betreffende de levering en het gebruik van computerprogrammatuur en/of de diensten en services die door Ruler B.V. (hierna: Ruler) aan Afnemer worden geleverd. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel, onder nummer 59037555.
 2. Een overeenkomst tussen Ruler en Afnemer wordt geacht te zijn tot stand gekomen indien Afnemer, al dan niet op grond van een voorstel van Ruler, een opdracht aan Ruler verstrekt die door Ruler schriftelijk of mondeling wordt geaccepteerd.
 3. Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk tussen Ruler en Afnemer zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van de algemene of inkoopvoorwaarden van Afnemer wordt door Ruler uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Ruler worden gewijzigd. Nieuwe versies van de Algemene Voorwaarden worden door Afnemer geaccepteerd wanneer hij gebruik blijft maken van de diensten van Ruler of van de Programmatuur. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is steeds in te zien en op te slaan via www.ruler.nl. Afnemer is verantwoordelijk om regelmatig de status van de Algemene Voorwaarden te bekijken.
 6. Wanneer er tegenstrijdigheid bestaat tussen een bepaling in deze Algemene Voorwaarden en een bepaling uit een Overeenkomst tussen Ruler en Afnemer, prevaleert de bepaling uit de overeenkomst.

Artikel 2. Definities

 1. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte volgende begrippen worden gedefinieerd als volgt:
 • Data: alle gegevens die door Afnemer in de Programmatuur zijn ingevoerd en met behulp van de Programmatuur door hen worden verwerkt en op de hardware waarop de Programmatuur is geïnstalleerd, zijn opgeslagen;
 • Algemene Voorwaarden: deze set voorwaarden;
 • Afnemer: de organisatie, de voor die organisatie werkzame of anderszins aan haar gelieerde personen of de natuurlijke persoon die een overeenkomst afsluit met Ruler;
 • Overeenkomst: de tussen Partijen afgesloten overeenkomsten;
 • Partijen: Ruler en Afnemer gezamenlijk;
 • Programmatuur: de door Ruler ontwikkelde computerprogrammatuur genaamd ‘Ruler’, de bij die computerprogrammatuur horende handleidingen en andere documentatie, een en ander zoals nader beschreven in de Overeenkomst tussen Partijen;

Artikel 3. Facturatie en betaling

 1. Alle door Ruler genoemde prijzen en (uur)tarieven zijn exclusief BTW.
 2. Alle door Ruler afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij Ruler schriftelijk anders kenbaar maakt.
 3. Wijziging van de vraagstelling door de Afnemer en/of onvolledige aanlevering van voor de uitvoering van de opdracht relevante gegevens en omstandigheden, kan tot wijziging van de in de aanbieding genoemde tijdsduur dan wel de totaal overeengekomen kosten van de opdracht leiden.
 4. Alle door Ruler aan Afnemer gerichte facturen dienen door Afnemer binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan. Afnemer is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
 5. Bij overschrijding van een betalingstermijn door Afnemer en na een redelijke herinnerings- en aanmaningscyclus, is Afnemer zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, aan Ruler over het factuurbedrag een rente verschuldigd van twee procent per maand.
 6. Ruler is voorts gerechtigd van Afnemer te vorderen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door de wanbetaling van Afnemer zijn veroorzaakt.

Artikel 4. Verplichtingen en garanties

 1. Ruler zal zich naar beste kunnen inspannen de door Afnemer afgenomen diensten en Programmatuur zo goed mogelijk te verzorgen. De diensten en de Programmatuur van Ruler worden aldus verzorgd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover Ruler uitdrukkelijk en schriftelijk zich heeft verbonden tot het leveren van een resultaat en dat resultaat met voldoende bepaalbaarheid in de Overeenkomst is omschreven.
 2. Ruler geeft aan Afnemer nimmer garanties af, tenzij anderszins tussen Partijen schriftelijk overeen wordt gekomen.

Artikel 5. Intellectueel eigendom en gebruik Programmatuur

 1. Afnemer zal onder alle omstandigheden nimmer houder worden van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de Programmatuur.
 2. Afnemer krijgt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de Programmatuur te gebruiken gedurende de periode waarin Afnemer aanspraak kan maken op toegang tot de Programmatuur.
 3. Afnemer zal de Programmatuur binnen de grenzen van de verstrekte functionaliteit en in de vorm waarin deze Programmatuur aan Afnemer wordt geleverd door Ruler, conform de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden en uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid, kunnen gebruiken.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van Ruler voor alle directe en in directe schade die bij Afnemer ontstaat wegens het gebruiken van de diensten van Ruler en/of van de Programmatuur, is nadrukkelijk uitgesloten.
 2. Aansprakelijkheid van Ruler voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, schade verband houdende met het gebruik van door Afnemer aan Ruler voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Afnemer aan Ruler voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in het vorige lid, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.
 3. Alles kosten die Ruler maakt als gevolg van onrechtmatig handelen door Afnemer, kunnen door Ruler aan Afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Notice and takedown procedure

 1. Afnemer staat ervoor in dat haar gebruik van de Programmatuur niet in strijd is met de wet, openbare orde en/of goede zeden of anderszins onrechtmatig is.
 2. Ruler is gerechtigd om Afnemer de toegang tot de Programmatuur te ontzeggen wanneer:
  a. Ruler daartoe op grond van een gerechtelijke uitspraak of bevel wordt verplicht;
  b. Ruler daartoe door een derde wordt verzocht wegens (beweerdelijk) onrechtmatig handelen van Afnemer.
 3. Afnemer vrijwaart Ruler van elke aanspraak die, wegens het gebruik van de Programmatuur door Afnemer, door een derde op Ruler wordt gemaakt.

Artikel 8. Overmacht

 1. In geval van overmacht, als gedefinieerd in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek, wordt de nakoming van de desbetreffende en de daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt.
 2. Als een partij door overmacht tekort komt in de nakoming van een verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst kan de wederpartij, indien vaststaat dat nakoming onmogelijk zal zijn, dan wel na het verstrijken van een schriftelijk gestelde redelijke termijn, de Overeenkomst per brief met ontvangstbevestiging met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Afnemer blijft echter ook bij beëindiging van de Overeenkomst door overmacht reeds door Ruler gefactureerde bedragen verschuldigd aan Ruler.
 3. Onder overmacht wordt niet gerekend het niet of niet tijdig nakomen door een derde van de verplichtingen die deze jegens een der Partijen op zich heeft genomen, tenzij de desbetreffende partij aantoont dat het niet of niet tijdig nakomen door die derde te wijten is aan overmacht van die derde en van de desbetreffende partij in redelijkheid niet kan worden verlangd dat deze in dat geval haar producten of diensten van een ander dan die derde betrekt.
 4. Onder ‘overmacht van een derde’ wordt niet verstaan contractuele uitbreidingen van dit begrip ten opzichte van hetgeen hieronder naar wet- en regelgeving en verkeersopvattingen valt.

Artikel 9. Geheimhouding en privacy

 1. Afnemer en Ruler dragen er zorg voor dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der Partijen als zodanig zijn aangeduid.
 2. De Partij die vertrouwelijke gegevens aan zijn wederpartij verstrekt en laat verwerken, staat ervoor in dat hij daartoe gerechtigd is. De betreffende Partij vrijwaart voorts zijn wederpartij voor alle aanspraken die vanwege de verstrekking en de verwerking van de gegevens door derden op die wederpartij zouden kunnen worden gemaakt.

Artikel 10. Overige voorwaarden

 1. Uitsluitend met excpliciete toestemming van de Afnemer kan Ruler de handelsnaam van Afnemer als referentie gebruiken in commerciële uitingen.
 2. Ruler is gerechtigd om bij de nakoming van de verplichtingen die zij in de overeenkomsten met Afnemer is aangegaan, derden in te schakelen.
 3. Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk, al dan niet via elektronische weg, door Partijen zijn bekrachtigd.
 4. Afspraken en/of voorwaarden welke tussen Partijen vóór het sluiten van de Overeenkomst zijn overeengekomen, zullen, indien zij in strijd zijn met enige bepaling van de betreffende Overeenkomst, komen te vervallen.
 5. Het is Afnemer niet toegestaan de aan haar door Ruler toegekende rechten en bevoegdheden over te dragen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruler.
 6. Ruler is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen van elke met Afnemer gesloten Overeenkomst, zonder voorafgaande toestemming van Afnemer, over te dragen aan een derde partij, waarna deze derde partij verantwoordelijk wordt voor de nakoming van die Overeenkomst richting Afnemer.
 7. Het einde van een tussen Partijen gesloten Overeenkomst doet niet af aan de rechten en verplichtingen tussen Partijen die naar hun aard of formulering een langere looptijd hebben.
 8. Toepasselijkheid van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 9. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst van een tussen Partijen gesloten Overeenkomst en een vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de tussen Partijen gesloten Overeenkomsten en op de gehele rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van een geschil tussen Partijen is de rechter te Amsterdam (Nederland) bevoegd.

Want to know more?

Keeper provides insight in regulatory changes and allows you to stay compliant with new laws. Keeper ensures that your organisation can keep track of activties needed to comply with upcoming regulations in time.

Contact